Občianske združenie

Stanovy OZ InfoLipto

čl. 1- Základné ustanovania

1. Názov občianského združenia InfoLiptov

2. Sídlo občianského združenia: Stredná Roveň 1276/28, 034 84 Liptovské Sliače

 

čl. 2. Cieľ činnosti združenia

1. Občianske združenie (ďalej len združenie) združuje ľudí so záujmom  o propagáciu regiónov Slovenska

2. Združenie poskytuje poradenstvo a podporu a usporadúva akcie pre šírenie vedomostí v oblasti marketingu a propagácie v cestovnom ruchu.

3. Združenie spolupracuje so štátnou správou a samosprávou v oblasti reklamy, marketingu a propagácieš v cestovnom ruchu.

4.Združenie spolupracuje s podnikateľskými subjektmi v cestovnom ruchu v oblasti reklamy, marketingu a propagácie v cestovno ruchu.

5.Združenie vyvíja aktivity súvisiace so získaním, rozširovaním informácií v oblasti, marketingu a propagácie v cestovnom ruchu.

6. Združenie vyvíja činnosť s reklamou, marketingom a propagáciou v cestovnom ruchu.

7. Združenie je založené v súlada s ústanovením zákona 83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

8. Združenie sa zaoberá edičnou činnosťou propagačných a informačných materiálov.

 

čl.3 - Orgány združenia

Orgánmi sú:

-valné zhromaždenie

-vedenie

-dozorná rada

 

čl. 4 - Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je tvorené všetkými členmi združenia, zvoláva ho vedenie v prípade, ak o to požiada minimálne 20 percent členov združenia (do 30 dní od podania žiadosti vedeniu združenia),

I. je vedené predsedom združenia alebo osobou ním poverenou

II. v hlasovaní pri valnom zhromaždení má každý člen jeden hlas

III. musí byť ohlásené minimálne 14 dní pred jeho konaním

 

2. Ak sa člen združenia nezúčastní valného zhromaždenia a jeho neúčasť nie je opodstatnená a vopred ospravedlnená, jeho členstvo zaniká.

3. Valné zhromaždenie je unášania schopné, ak je prítomná aspoň polovica členov združenia.

4. Valné zhromaždenie rozhoduje spôsobom určeným vedením združenia

5. Pre schválenia uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov

6. Prerokováva otázky súvisiace s cieľmi a činnosťou združenia, a to hlavne:

I. rozhoduje o vzniku a zániku občianského združenia

II. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

III. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

IV. schvaľuje zmeny v stanovách združenia

V. volí a odvoláva členov vedenia

 

čl. 6 - Dozorná rada

1. Dozorná rada sa skladá z troch členov, ktorí sú volení valným zhromadením na dobu jedného roka.

2. Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné s členstvom v ostatných orgánoch združenia

3. Dozorná rada kontroluje činnosť združenia, hlavne hospodárenie združenia

I. je povinná upozorňovať vedenie združenia na nedostatky, ktoré zistila

II. v prípade porušenia stanov alebo interných predpisov združenia niektorým členom upozorní na túto skutočnosť vedenie združenia

4. Dozorná rada predkladá na valnom zhromaždení správu šetkým členom združenia

 

čl. 7 Zásady hsopodárenia

1. Združenie hospodári podľa schváleného plánu činnosti a rozpočtu

2. Príjmy združenia tvoria členské príspevky členov združenia vzniknutej pri napĺňaní cieľom združenia

4. O použití majetku rozhoduje vedenie.

5. Nadobudnutím členstva v združení nevzniká podielnictvo člena na majetku združenia.

6. Ukončenie členstva v zduržení nevytvára nárok člena na časť majetku združenia.

 

čl. 8. Členstvo v združení

1. Členmi združenia môžu byť  fyzické alebo právnické osoby

2. O prijatí za člena rozhoduje vedenie združenia na základe písomnje prihlásky.

3. Členstvo vzniká dňom rozhodnutia o prijatí za člena, pričom zaplatenie členského poplatku je nutnou podmienkou.

4. Zánik členstva:

I. členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia

II. vylúčením - pri úmyselnom poškodení občianskej morálky, pri spáchaní protiprávneho činu, pri činnosti poškodzujúcej  združenie, pri porušení členskch povinností.

III. úmrtím člena

IV: zánikom občianského združenia

 

5. Dokladom o členstve v združení je členský preukaz

6. Člôenovia združenia majú právo byť informovaní o činnosti združenia, zúčastňovať sa na nej, právo voliť a byť volený. Členovia združenia sú povienní dodrživať stanovy

 

č. 9 - Práva a povinosti členov

1. Člen má právo:

I. podieľať sa na činnosti združenia

II. obracať sa na orgány združenia s podnetom a sťažnosťami a žiadať ich stanovisko

III. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia

IV. voliť a byť volený do orgánov združenia

2. Povinnosti člena združenia sú:

I. dodrživať stanovy združenia, interné smernice vydané vedením združenia a pravidlá používania siete

II. plniť uznesenia (nariadenia) orgánov združenia

III. spolupracovať na rozvoji združenia

IV. platiť zápisné a členské príspevky

V. zúčastňovať sa na valnom zhromaždení

 

č. 10 - Zánik združenia

1. Združenie zaniká:

I. dobrovoľným rozpustením

II. zlúžením s iným občianským združením

III. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení

2. O zánik združenia rozhoduje osobitne valné zhromaždenieč, na ktorom sazvolí likvidátor združenia. Je potrebný dvojtretinový súhlas všetkých členov zdurženia. Likvidátor vkoná majetkové vysporiadanie združenia, uhradí záväzky voči tretím osobám a likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia osobitného valného zhromaždenia.

3: Likvidátor je povinnž oznámiť zánik do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

 

čl. 11 Záverečné ustanovenia

1. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR

2. Členovia prípravného sa dňom registsrácie na Ministerstve vnútra SR stávajú členmi združenia a členmi vedešnia združenia až do najbližších volieb do vedenia združenia.

3. STanovy schválil prípravný výbor združenia 9. apríla 2009

Združenie InfoLiptov zaregistrovalo Ministerstvo vnúta Slovenskej republiky 11. mája 2009. Číslo spisu: Vvs/i-900/90-33752

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Infoliptov Stredná roveň 1276/28
Liptovské Sliače
034 84
0919 261379
Predseda OZ InfoLiptov
Mgr. Tibor Šuľa